Regulamin

Wstęp
Niniejsze Standardowe warunki korzystania z witryny internetowej napisane na tej stronie internetowej regulują korzystanie z naszej witryny internetowej ubcgrandprix dostępnej pod adresem https://ubcgrandprix.com/.

Niniejsze Warunki zostaną w pełni zastosowane i będą miały wpływ na korzystanie z tej Witryny. Korzystając z tej Witryny, zgadzasz się zaakceptować wszystkie warunki opisane tutaj. Nie możesz korzystać z tej Witryny, jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z niniejszych Standardowych warunków korzystania z Witryny.

Osoby niepełnoletnie lub osoby poniżej 18 roku życia nie mogą korzystać z tej Witryny.

Prawa własności intelektualnej
Poza treściami, których jesteś właścicielem, zgodnie z niniejszymi Warunkami, przepisywanie kulinarne jedzenie i/lub ich licencjodawcy są właścicielami wszelkich praw własności intelektualnej oraz materiałów zawartych w niniejszym Serwisie. Nasz Regulamin został wygenerowany w Generatorze Szablonów Warunków.

Udziela się ograniczonej licencji wyłącznie w celu przeglądania materiałów zawartych w tej Witrynie.

Ograniczenia
Masz szczególne ograniczenia w zakresie wszystkich następujących czynności:

publikowanie jakichkolwiek materiałów Serwisu w innych mediach;
sprzedawanie, udzielanie podlicencji i/lub komercjalizacja w inny sposób jakichkolwiek materiałów Witryny;
publiczne odtwarzanie i/lub pokazywanie jakichkolwiek materiałów z Witryny;
korzystanie z tej Witryny w jakikolwiek sposób, który jest lub może być szkodliwy dla tej Witryny;
korzystanie z tej Witryny w jakikolwiek sposób, który wpływa na dostęp użytkownika do tej Witryny;
korzystanie z tej Witryny niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub w jakikolwiek sposób może wyrządzić szkodę Witrynie lub jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi gospodarczemu;
angażowanie się w jakąkolwiek eksplorację danych, zbieranie danych, wydobywanie danych lub inną podobną działalność związaną z niniejszą Witryną;
korzystanie z tej Witryny w celu angażowania się w reklamę lub marketing.
Dostęp do niektórych obszarów tej Witryny jest zabroniony dla Ciebie, a przepisy kulinarne jedzenie może dodatkowo ograniczyć dostęp do dowolnych obszarów tej Witryny, w dowolnym momencie i według własnego uznania. Każdy identyfikator użytkownika i hasło, które możesz mieć do tej Witryny, są poufne i musisz również zachować poufność.

Twoja treść
W niniejszych Standardowych Warunkach korzystania z Witryny „Treść użytkownika” oznacza dowolny tekst audio, wideo, obrazy lub inne materiały, które zdecydujesz się wyświetlić w tej Witrynie. Wyświetlając swoje Treści, udzielasz przepisy kulinarne jedzenie niewyłącznej, nieodwołalnej, ogólnoświatowej licencji na używanie, powielanie, adaptowanie, publikowanie, tłumaczenie i rozpowszechnianie jej we wszelkich mediach.

Twoje Treści muszą być Twoją własnością i nie mogą naruszać praw osób trzecich. przepisy kulinarne jedzenie zastrzega sobie prawo do usunięcia dowolnych Treści Użytkownika z tej Witryny w dowolnym momencie bez powiadomienia.

Brak gwarancji
Niniejsza Witryna jest dostarczana „tak jak jest”, ze wszelkimi usterkami, a przepisy kulinarne jedzenie nie wyrażają żadnych oświadczeń ani zapewnień, jakichkolwiek związanych z niniejszą Witryną lub materiałami w niej zawartymi. Ponadto żadne informacje zawarte w tej Witrynie nie będą interpretowane jako porady.

Ograniczenie odpowiedzialności
W żadnym wypadku przepisy kulinarne jedzenie, ani żaden z jego urzędników, dyrektorów i pracowników nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wynikające z korzystania przez Państwa z tej Witryny lub w jakikolwiek sposób związane z tym korzystaniem przez Państwa, niezależnie od tego, czy wynika to z odpowiedzialności umownej. przepisy kulinarne jedzenie, w tym jego funkcjonariusze, dyrektorzy i pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za jakąkolwiek pośrednią, wynikową lub szczególną odpowiedzialność wynikającą z lub w jakikolwiek sposób związaną z korzystaniem przez użytkownika z niniejszej Witryny.

Odszkodowanie
Niniejszym zwolnisz w najszerszym zakresie przepisy kulinarne jedzenie z wszelkich zobowiązań, kosztów, żądań, przyczyn powództwa, szkód i wydatków powstałych w jakikolwiek sposób związanych z naruszeniem przez Ciebie któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.

Podzielność
Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne w świetle obowiązującego prawa, takie postanowienia zostaną usunięte bez wpływu na pozostałe postanowienia niniejszych Warunków.

Odmiana warunków
Przetwarzanie kulinarne jedzenie może zmieniać niniejsze Warunki w dowolnym czasie, według własnego uznania, a korzystając z tej Witryny, oczekuje się, że będą Państwo regularnie zapoznawać się z niniejszymi Warunkami.

Zadanie
Przepis kulinarne jedzenie może dokonywać cesji, przenosić oraz podzlecać swoje prawa i/lub obowiązki wynikające z niniejszych Warunków bez powiadomienia. Nie możesz jednak cedować, przenosić ani zlecać podwykonawstwa jakichkolwiek swoich praw i/lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków.

Całość porozumienia
Niniejsze Warunki stanowią całość porozumienia pomiędzy przepisywaniem kulinarne jedzenie a Tobą w związku z korzystaniem przez Ciebie z Serwisu i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy i porozumienia.

Prawo właściwe i jurysdykcja
Niniejsze Warunki będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem stanu pl, a Ty poddajesz się niewyłącznej jurysdykcji sądów stanowych i federalnych zlokalizowanych w pl w celu rozstrzygania wszelkich sporów.